Thursday, 23 May 2013

Al-Mujadilah{58}
Al-Mujadilah (perempuan yang membantah) 1~22.
Dengan nama Allah, pemurah, penyayang.

Juzuk 28

1. Sesungguhnya Allah telah mendengar omongan perempuan yang membantah mu tentang suami nya, dan ia mengadu kepada Allah, sedang Allah mendengar omongan kamu berdua, sesungguhnya Allah, mendengar, melihat.
2. Orang-orang dari antara kamu yang dzahir isteri-isteri mereka, bukanlah isteri itu ibu-ibu mereka, ibu-ibu mereka itu tidak lain melainkan yang memperanakkan mereka, dan sesungguhnya  mereka itu mengeluarkan omongan yang munkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah, penghapus (dosa) pengampun.
3. Dan orang-orang yang menzihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka (mahu) tarik kembali apa yang mereka telah ucapkan, maka (hendaklah mereka) memerdekakan seorang hamba sebelum keuda-dua nya bercampur, yang demikian itu dijadikan nasihat kepada kamu, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.
4. Maka barang siapa tidak dapat (hamba), maka hendaklah ia puasa dua bulan berturut-turut sebelum keuda-dua nya bercampur, maka barang siapa tidak kuat (puasa), hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin, yang demikian itu supaya kamu percaya kepada Allah dan Rasul nya, dan yang demikan itu batas-batas Allah, dan bagi orang-orang kafir, ada azab yang pedih.
5. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu dihinakan sebagaimana dihinakan orang-orang  yang sebelum mereka, kerana asesungguhnya kami telah turunkan keterangan-keterangan yang nyata, dan bagai orang-orang yang kafir, ada azab yang menhina.
6. Dihari yang Allah akan bangkitkan mereka sekelian, lalu ia beritahu mereka , apa yang mereka telah kerjakan, Allah telah catit itu, tetapi mereka telah lupa kepadanya, kerana Allah itu menyaksikan tiap-tiap suatu.
 7. Tidak kah engaku ketahui, bahawa Allah itu mengetahui apa-apa yang ada dilangit-langit dan apa-apa yang ada dibumi ? Tidak ada satu pun dari bisikan tiga orang, melainkan ia yang ke empat nya, dan tidak lima orang melainkan ia yang ke enam nya, dan tidak kurang dari itu dan tidak lebih, melainkan ia bersama mereka dimana sahaja mereka berada, kemudian ia akan beritahu kepada mereka, pada hari kiamat, apa-apa yang mereka telah kerjakan, sesungguhnya Allah mengetahui tiap-tiap suatu.
8. Tidak kah engkau fikirkan (kejahatan) orang-orang (munafik)  yang dilarang berbisik, kemudian mereka kembali (mengerjakan) apa-apa yang dilarang, dan mereka berbisikan untuk (berbuat) dosa dan permusuhan dan kedurhakaan kepada Rasul itu ? dan apabila mereka datang kepada mu, mereka beri hormat kepada mu  dengan (ucapan) yang Allah tidak hormati mu dengan nya,
Dan mereka berkata antara mereka; “mengapakah Allah tidak mengazabkan kita lantaran apa ynag kita katakan ?”.  Cukuplah bagi mereka neraka, mereka akan masuk padanya, maka jelek lah tempat kembali.
 9. Hai orang-orang yang beriman ! apabila kamu berbisikan, maka jangalah kamu berbisikan untuk (berbuat) dosa dan permusuhan dan kedurhakaan kepada Rasul, tetapi berbisiklah tentang kebaikan dan bakti, dan berbaktilah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.
10. Sesungguhnya  bisikan itu dari (perbuatan) syaitan untuk menduka-citakan orang-orang yang beriman, pada hal tidak bisa ia membahayakan mereka sedikit pun melainkan dengan izin Allah, lantaran itu kepada Allah lah hendaklah bertawakal orang-orang mukmin.
11. Hai orang-orang yang beriman ! apabila dikatakan kepada kamu dalam majlis-majlis; “luaskan lah” hendalah kamu luaskan nescaya Allah akan balas meluaskan bagi kamu, dan apabila dikatakan; “berdirilah!” maka hendaklah kamu bangun, nescaya Allah akan tinggikan beberapa darjat bagi orang-orang yang beriman dari antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan, dan Allah mengetahui apa-apa yang kami kerjakan.
12. Hai orang-orang yang beriman ! apabila kami hendak berbisikan kepada Rasul, maka hendaklah kamu bersedekah sebelum berbisik, yang demikian itu terlebih baik bagi kamu dan lebih bersih, tetapi jika kamu tidak dapat, maka sesungguhnya Allah pengampun, penyayang.
13. Apakah kamu takut (kemeskinan) lantaran mengeluarkan sedekah-sedekah sebelum bisikan kamu ? tetapi sekiranya kamu tidak kerjakan itu, dan Allah telah maafkan kamu, maka dirikanlah sembahayang dan berilah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul nya, kerana Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.
14. Tidakkah engkau fikirkan (bagaimana kejahatan) orang-orang yang menjadikan kawan akan kaum yang Allah murkai atasnya ? mereka bukan dari (golongan) kamu dan tidak pula dari (golongan) mereka , dan mereka bersumpah dengan dusta, pada hal mereka mengetahui.
15. Allah sediakan bagi mereka satu  azab yang sangat, sesungguhnya mereka jelek apa-apa yang pernah mreka kerjakan.
16. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perlindungan, lalu mereka halangi (manusia) dari jalan Allah, oleh kerana itu bagi mereka (ada) azab yang menghina (mereka).
17. Tidak akan melepaskan mereka harta-harta mereka dan tidak anak-anak mereka sedikit pun dari (azab) Allah, mereka ahli neraka yang mereka akan kekal padanya
18. (Ingatlah) hari yang Allah akan bangkitkan mereka semua, maka mereka akan bersumpah kepadanya sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu, dan mereka sangka bahawa mereka berada pada suatu keadaan (yang berguna), ketahuilah, sesungguhnya mereka lah orang-orang pendusta.
19. Syaitan telah berkuasa atas mereka, lalu ia jadikan mereka lupa mengingat Allah, mereka itu pengikut-pengikut syaitan itu ialah orang-orang yang rugi.
20. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, merekalah dalam (golongan) orang-orang yang sangat hina.
21. Allah telah tentukan bahawa “aku dan utusan-utusan ku akan menang”.  Sesungguhnya Allah itu kuat, gagah.
22. Engkau tidak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu unjukan percintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul nya, walaupun adalah mereka (yang menang) itu bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka, mereka ini ia telah mesrakan iman-iman dalam hati-hati mereka, dan ia telah teguhkan mereka dengan pertolongan daripadanya dan ia akan masukkan mereka dalam syurga-syurga yang mengalir padanya sunagi-sungai, hal keadaan mereka kekal padanya, Allah telah reda kepada mereka dan mereka  pun reda kepadanya, mereka itu tentera Allah, ketahuilah, sesungguhnya tentera Allah itulah yang berbahagia.    


[Ulasan][Penutup][Previous][[Next][References] 

 

No comments:

Post a Comment